Straight from the breeder A guaranteed better result!

Dealerships

We distribute our onion sets via an extensive network of dealers. Please see this dealer list for the dealer in your region. 

 

Country

Company

Website

Albania Bruka AB www.brukaseedling.com 
Austria  Austrosaat at www.austrosaat.at 
Belarus  Broer B.V. www.broerbv.nl
Belgium  Bejo Zaden Belgium b.v.b.a. www.bejo.be 
Bosnia Herzegovina Brazda d.o.o.  www.brazda.rstel.net 
Bulgaria  Bonera Ltd www.bonero.bg 
Croatia  Bejo Zaden d.o.o.  www.bejo.hr 
Czech Republic Bejo Bohemia s.r.o.  www.bejo.cz 
Denmark Seedcom A/S  www.seedcom.dk
Estonia AS Schetelig EV www.schetelig.ee
Finland Helle OY  fi.helle.kummeli.fi
France Bejo Graines France  www.bejo.fr
Germany Bejo Samen GmbH  www.bejosamen.de
Greece Hortis  www.hortis.gr 
Hungary Ritsat KFT  www.ritsat.hu
Ireland Europrise Co Ltd  www.europrise.ie
Italy Bejo Italia s.r.l.  www.bejoitalia.it
Kazakhstan Bejo Tukim Llc  www.bejo.kz
Kosovo Agronomi  
Latvia Kurzemes Seklas  www.kurzemesseklas.lv
Lithuania Aista  www.aista.lt 
Netherlands Bejo Zaden B.V.  www.bejo.nl
Netherlands De Groot en Slot B.V.  www.degrootenslot.nl
Poland Bejo Zaden Poland Sp. z.o.o.  www.bejo.pl
Portugal Bejo Iberica s.l.  www.bejo.es
Romania Bejo Romania s.r.l.  www.bejo.ro
Russia Broer B.V.  www.broerbv.nl
Serbia Arum d.o.o.  www.arum.rs
Slovakia A. C. H. Zaden shop, spol. s.r.o.   
Spain Bejo Iberica s.l.  www.bejo.es
Sweden Semenco AB  www.semenco.se
Ukraine Bejo Ukraine  www.bejo.ua
United Kingdom Elsoms seeds Ltd  www.elsoms.com